Ngày cập nhật: 15/12/2022  

iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 128GB  BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB  SILVER VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB   GOLD  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB PURPLE VN 33.950.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB BLACK   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB SILVER   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB  GOLD    LL 31.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB  PURPLE LL 32.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB BLACK   ZP  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB SILVER   ZP  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
  14 PM – 128GB GOLD     ZP    HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB PURPLE ZP 33.600.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB BLACK   ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB SILVER   ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB GOLD      ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB PURPLE  ZA 34.000.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 256GB  BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  SILVER VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  GOLD   VN 35.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB PURPLE VN 36.800.000 Chưa Active   1 sim    V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB PURPLE VN 35.900.000 Actived 08/12   1 sim    V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  BLACK  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  SILVER  LL 34.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB   GOLD   LL  34.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  PURPLE LL 36.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  BLACK  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  PURPLE ZP 37.200.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  PURPLE ZP 35.700.000 Actived 23/11 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB   GOLD   ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  PURPLE ZA 37.600.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 256GB  PURPLE ZA HẾT RỒI Actived 01/12 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 512GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  SILVER  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 512GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB   GOLD   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  PURPLE LL 40.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 512GB  BLACK ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB   GOLD    ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 1TB  BLACK  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 1TB   GOLD   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 1TB  PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 1TB  BLACK  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB   GOLD   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB  PURPLE LL 41.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  PURPLE  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB   GOLD    ZA 48.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 1TB  PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 128GB  BLACK   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB PURPLE  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  BLACK  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB   GOLD   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  BLACK  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER  ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB   GOLD    ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  PURPLE ZP HẾT RỒI Chưa Active 1 sim SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  BLACK   ZA  30.400.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB   GOLD     ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB PURPLE   ZA 31.700.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB  SILVER   ZA HẾT RỒI Actived 25/11 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 128GB PURPLE   ZA 30.700.000 Actived 29/11 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 256GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB PURPLE  VN 31.900.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB   GOLD  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB   GOLD   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 256GB  PURPLE  ZA 34.200.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 512GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB PURPLE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 512GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  GOLD   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB PURPLE LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  SILVER ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB PURPLE ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 1TB BLACK    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB SILVER   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB   GOLD   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  PURPLE  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB   GOLD   LL  29.900.000 Actived 18/09 E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  SILVER  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB   GOLD   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 1TB  PURPLE ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Plus 128GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Plus - 128GB Midnight VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Starlight VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB  P. Red   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB   Blue    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Purple   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Midnight LL 18.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB Starlight LL 19.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB P. Red    LL  19.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB    Blue   LL   19.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB Purple   LL   19.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB Starlight ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB P. Red    ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB Blue      ZA   HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

iPhone 14 Plus 256GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Plus - 256GB Midnight VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB P.Red      VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB Blue        VN  24.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB Purple    VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB Midnight LL  20.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB Starlight LL  20.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB   P.Red   LL  20.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus  - 256GB Blue       LL  20.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB Purple     LL  20.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

iPhone 14 Plus 512GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi Chú
14 Plus - 512GB Midnight LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 512GB Starlight  LL  22.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 512GB P.Red      LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 512GB Blue       LL    HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 512GB Purple    LL    22.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X-x Ghi Chú
14 - 128GB Midnight LL    18.400.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB  Starlight LL   18.900.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB  P.Red      LL    HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB   Blue       LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 - 128GB  Purple     LL   19.100.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 256GB –NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi Chú
14  – 256GB Midnight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB Starlight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB  P. Red    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 256GB   Blue     LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14  – 256GB  Purple   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 - 512GB –NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi Chú
14  – 512GB  Midnight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 512GB  Starlight LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 14  – 512GB  P.Red      LL  20.100.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 512GB  Blue        LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14  – 512GB  Purple    LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 128GB  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
 13 Pro Max – 128GB GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
 13 Pro Max – 128GB  BLUE  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  GOLD LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB  SILVER LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 128GB   GRAP  LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 256GB  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 13 Pro Max – 256GB  GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
 13 Pro Max – 256GB  BLUE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
 13 Pro Max – 256GB  GOLD VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
 13 Pro Max – 256GB  SILVER VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
 13 Pro Max – 256GB   GRAP VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 

iPhone 13 Pro Max 512GB  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 13 Pro Max – 512GB  GREEN LL HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 512GB  BLUE   LL  HẾT Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro Max 1TB  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 13 Pro Max – 1TB  GREEN LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 1TB  BLUE   LL  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 1TB  GOLD LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 13 Pro Max – 1TB   GRAP  LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 128GB – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
13 Pro – 128GB BLUE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro – 128GB GOLD  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro – 128GB GREEN LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro – 128GB BLUE  LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 Pro – 128GB GOLD  LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
13 Pro – 128GB GRAP LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13 Pro 256GB – Nguyên Seal 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
13 Pro – 256GB BLUE   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
 13 Pro – 256GB GREEN VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro – 256GB GOLD   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 Pro – 256GB GRAY   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 

iPhone 13  – 128GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
   13 – 128G   PINK  VN 18.200.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
   13 – 128G  GREEN  VN 17.800.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
   13 – 128G  BLUE  VN 18.000.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
   13 – 128G  STARL VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
   13 – 128G  NIGHT VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
   13 – 128G  P.RED  VN 17.700.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
   13 – 128G   PINK   LL   18.000.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   13 – 128G   GREEN LL    17.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   BLUE   LL 17.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   STARL LL 17.700.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G   NIGHT LL 17.500.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 128G  P.RED LL 17.500.000 Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  – 256GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   13 – 256G NIGHT LL    HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G P.RED LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
13 – 256G BLUE  LL HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 13  – 512GB Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   13 – 512G P.RED LL    HẾT Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 12  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
12 - 64G PURPLE VN 14.300.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
12 - 64G BLUE  VN 14.300.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
12 - 64G WHITE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
12 - 64G BLACK LL 13.700.000 Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12 - 128G WHITE VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN

iPhone 11  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
11 - 64G GREEN VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 64G BLACK VN 10.450.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 64G WHITE VN 10.450.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 64G RED VN HẾT Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
       
11 - 128G   BLACK VN 11.950.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 128G WHITE VN 12.000.000 Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN

LOA MARSHALL STANMORE 2 (II), CÔNG SUẤT 80W, BLUETOOTH, RCA, AUX (TEM ASH) = 6.700.000 Đ  => XEM HÌNH 

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Cóc Sạc 20W - Chuẩn Zin Apple - VN 460.000 Full hộp JE3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 1 Magsafe - AM HẾT Chưa Active WK3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 1 Magsafe - VN 3.950.000 Chưa Active WK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 1 Magsafe - VN 3.900 x10 Chưa Active WK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods 2  VN 2.350.000 Chưa Active MV7 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods 2  AM 2.300.000 Chưa Active MV7 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 2 - ZP - 2022 5.250.000 Chưa Active D83 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 2 - ZP - 2022 5.200 x 10 Chưa Active D83 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods 3  ZP HẾT Chưa Active NY3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
APPLE PENCIL GEN 2 - AM HẾT Full hộp 8F2 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Smart Key  iPad Pro  11”   Black - 2021 2.900.000 Chưa Active NK2 LL/A KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe Marshall Motif A.N.C - Black  4.000.000 Nguyên hộp A.N.C CHINA KHÔNG BẢO HÀNH
Silicon Case 13 Pro - Masafe  500.000 Nguyên hộp MM2F3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Silicon Case 14 Plus - Magsafe 1.100.000 Nguyên hộp MPT83FE VN KHÔNG BẢO HÀNH
Clear Case 14 - Magsafe 1.100.000 Nguyên hộp MPU13FE VN KHÔNG BẢO HÀNH

Watch Ultra (49mm)  – SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Titan Orange Alpine Loop M HẾT Chưa Active MQFL3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Midnight Ocean Band  HẾT Chưa Active MQFK3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Blue/Gray Trail Loop M/L HẾT Chưa Active MQFV3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Starlight Alpine Loop M 19.200.000 Chưa Active MQFR3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan White  Ocean Band  19.200.000 Chưa Active MNHF3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Yellow Ocean Band  HẾT Chưa Active MNHG3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan Yellow / Beige Trail Loop S/M 19.200.000 Chưa Active MNHK3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH 
 Titan Yellow / Beige Trail Loop  M/L 19.300.000 Chưa Active MQFU3 VN/A BH 12 tháng tại VN - XEM HÌNH
Titan  Blue/Gray Trail Loop M/L HẾT Chưa Active MQFF3 ZA/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan  Blue/Gray Trail Loop S/M 18.400.000 Chưa Active MQHT3 ZA/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan  Yellow / Beige Trail Loop S/M 18.400.000 Chưa Active MNHR3 ZA/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Orange Alpine Loop L 18.200.000 Chưa Active MQEV3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Orange Alpine Loop S HẾT Chưa Active MNHA3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Starlight Alpine Loop - S 17.800.000 Chưa Active MQEY3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Starlight Alpine Loop - M 18.200.000 Chưa Active MQF03 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Starlight Alpine Loop - L 18.200.000 Chưa Active MQF13 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Green Alpine Loop - S 17.700.000 Chưa Active MNHC3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Green Alpine Loop - M HẾT Chưa Active MQEW3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Green Alpine Loop - L HẾT Chưa Active MQEX3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Black/Gray Trail Loop M/L HẾT Chưa Active MQF53 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH
Titan Yellow / Beige Trail Loop M/L 18.200.000 Chưa Active MQF23 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan White Ocean Band 18.200.000 Chưa Active MNH83 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 
Titan Midnight Ocean Band 18.200.000 Chưa Active MQET3 LL/A Bao test 3 Ngày - XEM HÌNH 

Watch Series 8  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
S8 (GPS) 41mm Starlight / White – Band 9.100.000 Chưa Active MNU93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm Silver / White – Band 8.900.000 Chưa Active MN6L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm  Midnight / Black – Band HẾT Chưa Active MNU73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 41mm  Red / Red – Band 8.900.000 Chưa Active MNUG3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE ) 41mm  Midnight / Black – Band HẾT Chưa Active MNUW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE ) 41mm  Starlight / White – Band HẾT Chưa Active MNUX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE ) 41mm  Silver / White   -  Band   HẾT Chưa Active MP4E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   
S8 (LTE ) 41mm  Thép Đen  /  dây  cs Đen      HẾT Chưa Active  MNVH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE ) 41mm  Thép Vàng / dây  cs trắng    HẾT Chưa Active MNV93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (GPS) 45mm  Midnight / Black – Band HẾT Chưa Active MNUJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
S8 (LTE )  45mm  Thép trắng / White – Band HẾT Chưa Active MNVW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

Watch Series SE 2  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
SE 2 40mm (GPS) Starlight / Starlight - Band HẾT Chưa Active MNT33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

Watch Series 7  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
S7 (GPS) 41mm   GREEN      – Band HÊT RỒI Chưa Active MKN03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti C
S7 (GPS) 41mm           BLUE – Band HÊT RỒI Chưa Active MKN13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm  STARLIGHT – Band HÊT RỒI Chưa Active MKMY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 41mm   MIDNIGHT  – Band HÊT RỒI Chưa Active MKMX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm     GREEN    – Band HÊT RỒI Chưa Active MKN73 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm STARLIGHT  – Band HÊT RỒI Chưa Active MKN63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS) 45mm      BLUE       – Band HÊT RỒI Chưa Active MKN83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
S7 (GPS)  45mm   MIDNIGHT  – Band HÊT RỒI Chưa Active MKN53 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
   
S7 (LTE) 41mm  STARLIGHT – Band HÊT RỒI Chưa Active MKH83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

Watch Series SE 1  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
SE 40mm (GPS) GOLD / STARL - Band HẾT Chưa Active MKQ03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
SE 44mm (GPS) GRAY / BLACK - Band HẾT Chưa Active MKQ63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

➤ 𝐈𝐏𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

iPad Pro 12.9" M2 (2022) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB GRAY   29.800.000 Chưa Active MP1X3   J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB GRAY   29.900.000 Chưa Active MP5X3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB SILVE   29.900.000 Chưa Active MP5Y3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB GRAY No seal 28.500.000 Actived 29/10 MP5X3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB  GRAY   32.600.000 Chưa Active MP203   J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB  SILVE  32.600.000 Chưa Active MP213   J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB  GRAY   32.800.000 Chưa Active MP603   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB  SILVE No seal 31.500.000 Actived 29/10 MP613   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB GRAY   HẾT RỒI Chưa Active MNXP3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVE    HẾT RỒI Chưa Active MNXQ3   ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  GRAY    28.700.000 Chưa Active  MNXR3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  SILVE    HẾT RỒI Chưa Active MNXT3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 512GB  GRAY    31.600.000 Chưa Active  MNXU3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPad Pro 11" M2 (2022) –- NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB   GRAY  JA HẾT RỒI Chưa Active  MNYC3   J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER JA HẾT RỒI Chưa Active  MNYD3   J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB GRAY    LL 23.800.000 Chưa Active MP553   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP563   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 256GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MP573   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 512GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MP593   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB   GRAY  ZA HẾT RỒI Chưa Active  MNXD3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER ZA HẾT RỒI Chưa Active  MNXE3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB   GRAY  LL 18.900.000 Chưa Active  MNXD3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER LL 19.000.000 Chưa Active  MNXE3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB   GRAY  LL 21.700.000 Chưa Active   MNXF3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active    MNXG3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro 12.9" M1 (2021) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12.9" M1 (2021) - 5G - 128GB GRAY  HẾT RỒI Chưa Active MHNR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12.9" M1 (2021) - 5G - 256GB  GRAY  HẾT RỒI Chưa Active MHNW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12.9" M1 (2021) - 5G - 256GB SILVER HẾT RỒI Chưa Active MHNX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12.9" M1(2021) - 5G - 512GB  GRAY HẾT RỒI Chưa Active MHNY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12.9" M1 (2021) - 5G - 512GB SILVER HẾT RỒI Chưa Active MNR93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
12.9" M1 (2021) - 5G -   2TB    GRAY 31.800.000 Acti 6/11 MHP43 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12.9" M1 (2021) - WiFi - 512GB  GRAY   HẾT RỒI Chưa Active MHNY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
12.9" M1 (2021) - WiFi - 512GB SILVER HẾT RỒI Chưa Active MHNL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro 11" M1 (2021)  WiFi - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
11" M1 (2021) - WiFi - 128GB   GRAY  HẾT RỒI Chưa Active QR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1(2021) - WiFi - 128GB SILVER HẾT RỒI Chưa Active QT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 256GB   GRAY  HẾT RỒI Chưa Active QU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 256GB SILVER HẾT RỒI Chưa Active QV3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 512GB   GRAY  HẾT RỒI Chưa Active QW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 512GB SILVER HẾT RỒI Chưa Active QX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 1TB SILVER HẾT RỒI Chưa Active R03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 2TB  GRAY  HẾT RỒI Chưa Active R23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPad Pro  11" M1 (2021)  5G  - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
11" M1 (2021) - 5G – 128GB GRAY    LL  HẾT RỒI Chưa Active MT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 128GB SILVER LL  HẾT RỒI Chưa Active MU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021)- 5G – 256GB GRAY     LL  HẾT RỒI Chưa Active MV3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 256GB SILVER  LL  HẾT RỒI Chưa Active MW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 512G  SILVER   LL  HẾT RỒI Chưa Active MY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G – 1TB    SILVER   LL  HẾT RỒI Chưa Active WD3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 10 (𝟐𝟎22) - 𝟏𝟎.9”  - Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Gen 10 - WiFi – 64GB  BLUE    LL  10.500.000 Chưa Active MPQ13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 64GB  PINK      LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 64GB  GOLD    LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 64GB  SILVER  LL 10.400.000 Chưa Active MPQ03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   
Gen 10 - WiFi – 256GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 256GB   BLUE    LL  HẾT RỒI Chưa Active MPQ93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 - 𝟖.𝟑” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Mini 6 (WiFi) - 64GB  PINK  LL HẾT RỒI Chưa Active MLWL3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 64GB  TÍM     LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7R3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 64GB STARL LL HẾT RỒI Chưa Active MK7P3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 64GB  GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MK7M3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 - 𝟏𝟎.𝟗" (𝟐𝟎𝟐𝟐) - 𝐌𝟏 Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Air 5 - 5G - 64GB STARL   ZA 16.800.000 Chưa Active MM6V3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Air 5 - 5G - 64GB PURPLE ZA 16.800.000 Chưa Active MME93 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Air 5 - 5G - 64GB   BLUE    ZA 16.800.000 Chưa Active MM6U3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
Air 5 - 5G - 64GB   BLUE    LL HẾT RỒI Chưa Active MM6U3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - 5G - 64GB  GRAY     LL 15.700.000 Chưa Active MM6R3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
Air 5 - WiFi - 64GB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active MME23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB   BLUE    LL HẾT RỒI Chưa Active MM9E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 256GB   BLUE    LL HẾT RỒI Chưa Active MM9N3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 4 -  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Air 4 - 4G - 256GB  GREEN  HẾT RỒI Chưa Active MYH72 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Air 4 - 4G - 256GB  BLUE     HẾT RỒI Chưa Active MYH62 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
Air 4 - 4G - 64GB GRAY     13.800.000 Chưa Active MYHX2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
Air 4 - WiFi - 256GB  GOLD 14.700.000 Chưa Active MYFX2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏)  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Gen 9 (WiFi) - 64GB GRAY ZA  HẾT RỒI Chưa Active MK2K3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVE ZA  HẾT RỒI Chưa Active MK2L3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 (WiFi) - 64GB   GRAY  LL 7.000.000 Chưa Active MK2K3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Gen 9 (WiFi) - 64GB   SILVE  LL 7.100.000 Chưa Active MK2L3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Gen 9 - 4G - 64GB GRAY LL 8.700.000 Chưa Active MK663 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Gen 9 - 4G - 64GB SILVE  LL 8.800.000 Chưa Active MK673 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Gen 9 - 4G - 64GB GRAY  ZA 8.800.000 Chưa Active MK473 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 - 4G - 64GB SILVE  ZA HẾT RỒI Chưa Active MK493 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

MacBook  NEW
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM
KHÔNG BAO đủ BH 12 tháng của APPLE

MacBook Pro  – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - GRAY LL HẾT Chưa Active MVVJ2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i7 - 16/512GB - SILVER LL HẾT Chưa Active MVVL2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - GRAY  LL HẾT Chưa Active MVVK2 LL/A Bao test 15 Ngày, tính từ ngày acti
MBP 16" - Intel i9 - 16/1TB - SILVERLL HẾT Chưa Active MVVM2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Air M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GOLD  VN HẾT Chưa Active ND3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GRAY   VN HẾT Chưa Active N63 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB -SILVER  VN HẾT Chưa Active N93 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GRAY   LL 20.200.000 Chưa Active N63 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - GOLD LL HẾT Chưa Active ND3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Air –13″– M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active N93 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - GRAY    LL HẾT Chưa Active D82 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DA2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - GRAY     LL HẾT Chưa Active D92 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - SILVER  LL 28.500.000 Chưa Active DC2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook Pro  M1 – 2021 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - GRAY  LL 39.500.000 Chưa Active MKGP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - GRAY  LL 38.500.000 Actived Onl MKGP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/512GB - SILVER LL 39.500.000 Chưa Active MKGR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - GRAY     LL 49.000.000 Chưa Active MKGQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 14" M1 - 16/1TB  - SILVER LL HẾT Chưa Active MKGT3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - GRAYLL HẾT Chưa Active MK183 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1 - 16/512GB - SILVERLL HẾT Chưa Active MK1E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    -  GRAYLL HẾT Chưa Active MK193 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    -  GRAYLL HẾT Chưa Active MK193 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 16" M1  - 16/1TB    - SILVER VN 50.800.000 Chưa Active MK1F3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 


MacBook Air 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  SILVER HÊT RỒI Chưa Active MLXY3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT 26.100.000 Chưa Active MLY33 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB -    GRAY 26.100.000 Chưa Active MLXW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY13 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY33 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -    GRAY  HÊT RỒI Chưa Active MLXW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY13 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/512GB - SILVER  HÊT RỒI Chưa Active MLY03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/512GB -  MIDNIGHT  HÊT RỒI Chưa Active MLY43 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Air 13" M2 - 8/512GB -   GRAY    HÊT RỒI Chưa Active MLXX3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Pro 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M2 - 8/256GB -   GRAY  HÊT RỒI Chưa Active MNEH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/256GB - SILVER  HÊT RỒI Chưa Active MNEP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -   SILVER  HẾT RỒI Chưa Active MNEQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 16/512GB -  GRAY HẾT RỒI Chưa Active Z164S4 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iMac 24" (𝐌1) 𝟐𝟎𝟐1 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
24" M1 (2021) - 8CPU/8GPU - 8GB/512 BLUE - LL 33.500.000 Chưa Active MGPL3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone  body – cũ 99% Zin all 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X Xứ Ghi Chú
12 Pro Max - 256G BLUE LL - Body (HBH) HẾT RỒI Chưa Active 1 sim Mỹ BAO TEST 7 NGÀY 

iPad Pro 12.9" – cũ 99% Zin all 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X Xứ Ghi Chú
12.9" (2018) - 5G - 512G Gray LL 
17.000.000 New 99% MTJH2 Mỹ BAO TEST 7 NGÀY 

Từ khoá:  IPhone, IPad, MacBook, Watch
Những bài liên quan
Sửa iPhone-iPad-iMac-MacBook-Watch

Sửa chữa iPhone-iPad-iMac-MacBook-Watch

Phụ kiện iPhone - iPad - iMac - MacBook

Phụ kiện iPhone - iPad - iMac- MacBook

Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

Thông tin liên hệ

Trọng Tín Mobile

146 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM

Developed by: KhaLaChúng tôi trên các kênh