Ngày cập nhật: 11/10/2023  

15 Pro Max 256GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK  VN 35.300.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE   VN  38.600.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   BLUE  VN   34.100.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  VN   39.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK  VN HÊT RỒI Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   BLUE   VN  HÊT RỒI Actived 30/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR   VN   HÊT RỒI Actived 30/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK  LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  WHITE  LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   BLUE   LL HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR   LL  38.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK ZP  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  WHITE  ZP  38.000.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   BLUE   ZP    HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   BLUE   ZP   HÊT RỒI Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK ZA  36.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   WHITE ZA   37.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE   ZA     34.600.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR  ZA     38.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK ZA  HÊT RỒI Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE  ZA  36.800.000 Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
     𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE   ZA      33.500.000 Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
    𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  NATUR ZA    HÊT RỒI Actived 22/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro Max 512GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
15 Pro Max – 512GB BLACK VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
15 Pro Max – 512GB WHITE VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
15 Pro Max – 512GB  BLUE  VN  38.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
15 Pro Max – 512GB NATUR VN 42.600.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
15 Pro Max – 512GB BLACK VN HÊT RỒI Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
15 Pro Max – 512GB WHITE VN HÊT RỒI Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
15 Pro Max – 512GB BLUE   VN  HÊT RỒI Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
15 Pro Max – 512GB NATUR VN HÊT RỒI Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
15 Pro Max – 512GB BLACK  LL HÊT RÔI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
15 Pro Max – 512GB BLUE    LL 37.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
15 Pro Max – 512GB WHITE  LL  HÊT RÔI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
15 Pro Max – 512GB NATUR LL 41.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
15 Pro Max – 512GB BLACK ZP  41.000.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
  15 Pro Max – 512GB  BLUE   ZP    37.500.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
15 Pro Max – 512GB BLACK ZP  38.000.000 Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .k
  15 Pro Max – 512GB  BLUE  ZP    36.500.000 Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
15 Pro Max – 512GB BLACK ZA  HÊT RÔI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
15 Pro Max – 512GB WHITE ZA  40.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  15 Pro Max – 512GB  BLUE   ZA     38.000.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
15 Pro Max – 512GB NATUR  ZA   40.700.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
15 Pro Max – 512GB BLACK ZA  39.000.000 Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
15 Pro Max – 512GB WHITE  ZA   HÊT RÔI Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  15 Pro Max – 512GB  BLUE   ZA     36.800.000 Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
15 Pro Max – 512GB NATUR  ZA   HÊT RỒI Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro Max 1000GB - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   BLACK  VN  47.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁     BLUE   VN  46.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁  NATUR    VN  52.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   BLACK  VN  HÊT RÔI Actived 30/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁    WHITE  VN  HÊT RÔI Actived 30/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁    BLUE   VN   HÊT RÔI Actived 30/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   NATUR VN   HÊT RỒI Actived 5/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
      𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   BLACK  LL        HÊT RÔI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   WHITE  LL   HÊT RÔI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁    BLUE   LL   HÊT RÔI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   NATUR LL   HÊT RÔI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 BLACK  ZA  48.000.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁  WHITE ZA   48.000.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   BLUE   ZA     44.300.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁 NATUR  ZA   48.500.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
   𝟏𝟓 𝐏𝐌 - 𝟏𝐓𝐁   BLUE   ZA     42.500.000 Actived 21/9 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro 128 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK  VN 27.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE    VN 27.900.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆    BLUE   VN 27.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆   NATUR  VN HÊT RÔI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK  VN  26.800.000 Actived 29/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE    VN 27.000.000 Actived 29/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆  BLUE     VN  26.400.000 Actived  1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆  BLUE     VN  26.200.000 Actived 29/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK LL   28.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE   LL   28.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR  LL   28.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE    ZP  26.500.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLUE    ZP  26.000.000 Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti k
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE   ZP   27.500.000 Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti k
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 BLACK   ZA    HÊT RÔI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 WHITE    ZA     30.700.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 3
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆  NATUR  ZA     HÊT RÔI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆   BLUE  ZA    27.000.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti bt
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 NATUR ZA     28.500.000 Actived 29/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro 256 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 BLACK VN 30.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE    VN 30.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE   VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 NATUR   VN 31.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   BLACK  VN HÊT RỒI Actived  1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   WHITE    VN HÊT RỒI Actived  1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆    BLUE     VN 28.300.000 Actived  30/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆   NATUR   VN  HÊT RỒI Actived  30/9 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK LL  30.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  WHITE   LL   30.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆    BLUE   LL  HÊT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆    NATUR  LL  30.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
       
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK   ZP     30.500.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK   ZP     29.500.000 Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .k
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE      ZP     28.500.000 Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .k
   𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  NATUR    ZP     HÊT RỒI Actived 21/9 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK  ZA   31.500.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE   ZA   31.800.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE   ZA   31.100.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  NATUR  ZA  32.500.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLACK  ZA    29.500.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆 WHITE   ZA     29.500.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  BLUE  ZA    28.500.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟐𝟓𝟔𝐆  NATUR  ZA    30.800.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro 512 - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLACK  VN   37.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE      VN   HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR   VN   HÊT RỒI Actived  1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 BLUE      VN   35.500.000 Actived  1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 WHITE    ZP    40.000.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
       
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR   LL   37.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 𝟓𝟏𝟐𝐆 NATUR   ZA   37.900.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

15 Pro 1000G - Nguyên Seal - Quốc Tế

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G BLACK  VN 42.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G WHITE   VN  43.000.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G NATUR   VN 43.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
  𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G WHITE  ZP     41.500.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 𝐏𝐫𝐨 - 1000G NATUR   ZA   43.400.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .

 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 128 - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Black  VN
HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Blue   VN
24.900.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green VN
HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Vàng   VN 
24.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Pink   VN 
HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Black  VN
24.000.000 Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green  VN
HÊT RỒI Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Pink    VN
HÊT RỒI Actived 1/10 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Blue    LL 26.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green LL
26.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
       
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Pink   ZP  
29.700.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128  Pink   ZP  
28.500.000 Actived 3/10 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
       
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 128 Green ZA   27.500.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .T

𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 256 - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256  Black VN
27.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256  Blue  VN
27.800.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green VN  
28.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí cl
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256  Vàng VN
HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Pink   ZA    HÊT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .t
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue  ZA    28.700.000 Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .t
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Blue  ZA    27.600.000 Actived 26/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .2
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Green ZA    28.000.000 Actived 26/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .2
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Black ZA    27.700.000 Actived 26/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .2
 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 256 Vàng  ZA    27.700.000 Actived 26/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .2

𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 512 - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
      𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue    VN       33.400.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí .cl
  𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512Green  VN   33.500.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí .cl
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Vàng   VN 33.300.000 Chưa Active 1 sim V.NAM Không BAO TEST - BH có phí .cl
       
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Blue   ZA   31.800.000 Actived 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . 3
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Vàng   ZA   31.800.000 Actived 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . 3
𝟏𝟓 𝐏𝗹𝘂𝘀 - 512 Pink    ZA   HÊT RỒI Actived 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti . 3

 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 -128G - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Black  VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Blue   VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Vàng   VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green  VN 21.200.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink   VN  HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Pink   ZA 21.200.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 - 𝟏𝟐𝟖𝐆 Green   ZA HÊT RỒI Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .

 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 - 256G - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black   VN 24.600.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue   VN 24.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green  VN 24.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 256𝐆 Vàng   VN HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink    VN  25.400.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
       
𝟏𝟓 - 256𝐆  Black   LL 22.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green  LL 22.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
       
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue   ZP 25.000.000 Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .a
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink   ZP HÊT RỒI Chưa Active 1 sim  SING Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
  
𝟏𝟓 - 256𝐆 Black ZA 23.400.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 - 256𝐆 Blue   ZA  23.400.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 - 256𝐆 Green ZA 23.500.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
𝟏𝟓 - 256𝐆 Pink   ZA  23.700.000 Actived 21/9 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .

 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟓 - 512G - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗹 - 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗧𝗲̂́

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 𝟏𝟓 - 512𝐆 Blue   VN 30.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 512𝐆 Green  VN 30.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí
𝟏𝟓 - 512𝐆 Vàng   VN 30.500.000 Chưa Active 1 sim  V.NAM Không BAO TEST - BH có phí

iPhone 14 Pro Max 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 128GB  BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB  SILVER VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB  GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 128GB BLACK   ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB SILVER   ZA  25.800.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  14 PM – 128GB  GOLD     ZA    HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB BLACK   LL  23.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB SILVER   LL 24.750.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM – 128GB  GOLD    LL 24.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 128GB  PURPLE LL  24.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 256GB  BLACK  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB  SILVER  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN
 14 PM – 256GB   GOLD   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 PM – 256GB PURPLE VN HẾT RỒI Chưa Active   1 sim    V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 14 PM – 256GB BLACK    ZA   HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB SILVER    ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB   GOLD     ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB PURPLE  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  BLACK  LL  25.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  SILVER  LL  25.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 PM  – 256GB   GOLD  LL  25.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 256GB  PURPLE LL 25.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

iPhone 14 Pro Max 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 512GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB  GOLD   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 512GB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro Max 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 PM – 1TB  BLACK  LL 29.300.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 14 PM – 1TB  SILVER  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB   GOLD  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 PM – 1TB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 128GB  BLACK   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB PURPLE  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 128GB  BLACK  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  –  128GB   GOLD   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 128GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 256GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 256GB PURPLE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 256GB  BLACK LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  SILVER  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  GOLD   LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 256GB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

iPhone 14 Pro 512GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 512GB  BLACK   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB  SILVER   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Pro  – 512GB   GOLD    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
14 Pro  – 512GB PURPLE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim   V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
14 Pro  – 512GB  BLACK  ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  SILVER ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB GOLD    ZA  32.000.000 Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB PURPLE  ZA  HẾT RỒI Chưa Active 2 sim H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
14 Pro  – 512GB  BLACK LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 512GB  SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 512GB  GOLD   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 512GB  PURPLE  LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Pro 1TB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Pro  – 1TB BLACK  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 1TB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 1TB   GOLD  LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Pro  – 1TB  PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Plus 128GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Plus - 128GB Midnight VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Yellow   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB   Blue    VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Purple   VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 128GB Midnight LL   18.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB   Yellow  LL    18.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB     Red     LL  18.200.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB    Blue   LL    18.600.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 128GB Purple   LL   18.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
14 Plus - 256GB Midnight LL   19.500.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB   Yellow  LL    19.700.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  
14 Plus - 512GB     Red     LL  21.000.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 Plus 256GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
14 Plus - 256GB  Starlight VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 Plus - 256GB Purple    VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
14 Plus - 256GB Midnight LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB  Starlight LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB     Red     LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus  - 256GB   Blue     LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB   Purple   LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 Plus - 256GB   Yellow   LL HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  

iPhone 14 Plus 512GB - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi Chú
14 Plus - 512GB   Midnight LL  HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 14 Plus - 512GB    RED       LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  14 Plus - 512GB    Starlight LL    HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
14 Plus - 512GB     Purple   LL   HẾT RỒI Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 14 - 128GB NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X-x Ghi Chú
14 - 128GB  Starlight LL 16.800.000 Chưa Active E SIM USA Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
14 - 128GB Midnight   VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB  Yellow    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB   Blue       VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB  Purple     VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14 - 128GB  Starlight VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

iPhone 14 - 256GB – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi Chú
14  – 256GB Midnight VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 256GB     Red    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 256GB  Purple  VN  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 256GB Yellow  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
14  – 256GB   Blue    VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  V.NAM Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

iPhone 14 - 512GB –NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi Chú
14 - 512GB Purple      ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
14 - 512GB Midnight   ZA HẾT RỒI Chưa Active 2 sim  H.K Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

iPhone 13 Pro Max   – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
 13 Pro Max – 128GB   GRAY  LL  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 13 Pro Max – 128GB  SILVER LL  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPhone 13  –  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
13 – 128G  NIGHT  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
   13 – 128G  STARL  VN     HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G     BLUE  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 
13 – 128G  GREEN  VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN  
   13 – 128G   PINK    VN     HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN 

iPhone 12  –  Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T  Trạng PART X- X Ghi Chú
12 – 64G RED       LL  HẾT RỒI Chưa Active 1 sim  LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12 – 128G PURPLE  VN 14.000.000 Chưa Active 1 sim  VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
 

iPhone 11  – Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
11 - 64G BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 64G WHITE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
  
11 - 128G BLACK VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
11 - 128G WHITE VN HẾT RỒI Chưa Active 1 sim VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN

iPhone XS  – 64 GOLD TBH BODY J/A

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- X Ghi Chú
XS 64GB - GOLD TBH J/A ( BODY ) 7.200.000 Chưa Active 1 sim J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 

➤ 𝐈𝐏𝐀𝐃 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

iPad Pro 12.9" M2 (2022) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB  GRAY    25.000.000 Chưa Active MP5X3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER   HẾT RỒI Chưa Active MP5Y3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER - VN  HẾT RỒI Actived 18/4 MNXQ3 ZA/A BH 12 tháng tại APPLE VN
  
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB GRAY      27.100.000 Chưa Active Q6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12.9" M2 (2022) - 5G - 256GB SILVER   26.500.000 Chưa Active MP613   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 512GB     GRAY    HẾT RỒI Chưa Active MP623   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12.9" M2 (2022) - 5G - 512GB  SILVER     HẾT RỒI Chưa Active MP633   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 1TB    GRAY   38.200.000 Chưa Active Q6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
12.9" M2 (2022) - 5G - 1TB   SILVER   HẾT RỒI Chưa Active MP653   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
12.9" M2 (2022) - 5G - 2TB    GRAY    HẾT RỒI Chưa Active NQ6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - 5G - 2TB   SILVER   HẾT RỒI Chưa Active NQ6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB GRAY      HẾT RỒI Chưa Active MNXP3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER    HẾT RỒI Chưa Active MNXQ3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  GRAY    HẾT RỒI Chưa Active  MNXR3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 256GB  SILVER    HẾT RỒI Chưa Active MNXT3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M2 (2022) - WiFi - 512GB  GRAY    HẾT RỒI Chưa Active  MNXU3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPad Pro 11" M2 (2022) –- NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB GRAY    LL 21.700.000 Chưa Active Q6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 128GB SILVER LL 21.700.000 Chưa Active Q6   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 256GB   GRAY  LL 24.700.000 Chưa Active MP573   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
11'' M2 (2022) - 5G - 256GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP583   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
  
11'' M2 (2022) - 5G - 512GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MP593   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - 5G - 512GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MP5D3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB   GRAY  ZA HẾT RỒI Chưa Active  MNXD3 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER ZA 22.500.000 Chưa Active  MNXE3 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB   GRAY LL HẾT RỒI Chưa Active  MNXD3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 128GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active  MNXE3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active   MNXF3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 256GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active  MNXG3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11'' M2 (2022) - WiFi - 512GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active   MNXH3   LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPad Pro 12.9" M1 (2021) - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12.9" M1 (2021) - 5G - 128GB GRAY  LL (xé seal) HẾT RỒI Chưa Active MHNR3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 
12.9" M1 (2021) - WiFi - 512GB GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MHNK3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M1 (2021) - 5G - 512GB SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MHP03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M1 (2021) - 5G - 512GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MHNY3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
12.9" M1 (2021) - WiFi - 1TB GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MHNM3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

iPad Pro 11" M1 (2021)  WiFi - NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
11" M1 (2021) - 5G - 128GB   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active Q6 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - 5G - 128GB SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active Q6 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
11" M1 (2021) - WiFi - 128GB   GRAY  CPO J/A HẾT RỒI Chưa Active QR3 J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
11" M1 (2021) - WiFi - 128GB SILVER  CPO J/A HẾT RỒI Chưa Active QT3  J/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 5 - 𝟏𝟎.𝟗" (𝟐𝟎𝟐𝟐) - 𝐌𝟏 Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Air 5 - WiFi - 64GB GRAY   LL HẾT RỒI Chưa Active MM9C3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB STARL  LL HẾT RỒI Chưa Active MM9F3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB   BLUE   LL HẾT RỒI Chưa Active MM9E3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB PURPLE LL HẾT RỒI Chưa Active MME23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Air 5 - WiFi - 64GB   PINK    LL HẾT RỒI Chưa Active MM9P3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐀𝐢𝐫 𝟒 - 𝟏𝟎.𝟗” (𝟐𝟎𝟐𝟎) 𝟒𝐆  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
iPad Air 4 - LTE - 64GB  BLUE    LL HÊT RỒI Chưa Active MYJ12 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
iPad Air 4 - LTE - 64GB  SILVER  LL HÊT RỒI Chưa Active 790 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
iPad Air 4 - LTE - 64GB  GOLD    LL HÊT RỒI Chưa Active MYJ02 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 10 (𝟐𝟎22) - 𝟏𝟎.9”  - Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
 Gen 10 - WiFi – 64GB  SILVER    ZA     HẾT RỒI Chưa Active MPQ03 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 10 - WiFi – 64GB  BLUE       ZA    HẾT RỒI Chưa Active MPQ13 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 10 - WiFi – 64GB  YELLOW  ZA   HẾT RỒI Chưa Active MPQ23 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 10 - WiFi – 64GB  PINK        ZA    HẾT RỒI Chưa Active MPQ33 VN/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 10 - WiFi – 64GB  BLUE     LL  HẾT RỒI Chưa Active 790 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti .
Gen 10 - WiFi – 64GB  PINK      LL HẾT RỒI Chưa Active 790 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 64GB  YELLOW LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ23 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
Gen 10 - WiFi – 64GB  SILVER  LL HẾT RỒI Chưa Active MPQ03 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
 

★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝟔 - 𝟖.𝟑” (𝟐𝟎𝟐𝟏) Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Mini 6 (WiFi) - 64GB  GRAY    LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7M3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
Mini 6 (WiFi) - 64GB STALIGH LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7P3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
Mini 6 (WiFi) - 64GB  PURPLE LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7R3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 64GB  PINK    LL   10.000.000 Chưa Active MLWL3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
 
Mini 6 (WiFi) - 256GB  PINK     LL   HẾT RỒI Chưa Active MLWR3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 256GB  GRAY    LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7T3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 256G STALIGHT  LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7V3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 (WiFi) - 256G  PURPLE    LL  HẾT RỒI Chưa Active MK7X3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
Mini 6 - 5G - 64GB  PURPLE LL  HẾT RỒI Chưa Active MK8E3 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
Mini 6 - 5G - 64GB  PINK     LL    HẾT RỒI Chưa Active MLX43 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 
Mini 6 - 5G - 256GB  PINK     LL  HẾT RỒI Chưa Active MLX93 LL/A  Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti.
 
★ 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝟗 - 𝟏𝟎.𝟐” (𝟐𝟎𝟐𝟏)  Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Gen 9 (WiFi) - 64GB GRAY ZA  HẾT RỒI Chưa Active MK2K3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
Gen 9 (WiFi) - 64GB SILVE ZA  HẾT RỒI Chưa Active HM2K3 ZA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
 
 

𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐍𝐄𝐖 𝐒𝐄𝐀𝐋

Watch Ultra (49mm)  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
Titan  Blue /Gray Trail Loop  S/M HẾT Chưa Active MNHL3 ZP/A Add đc   E SIM
Titan Black/Gray Trail Loop S/M  HẾT Chưa Active MQFW3 ZP/A Add đc   E SIM

Watch Series 9  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
S9 (GPS) 41mm  PINK / PINK Band 11.900.000 Chưa Active MR933 ZP/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

Watch Series 8  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
S8 (GPS) 41mm  Starlight  / Starlight  Band HẾT RỒI Chưa Active MNP63 VN/A BH 12 tháng tại VN -
S8 (GPS) 45mm  Midnight / Black – M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNP13 VN/A BH 12 tháng tại VN -
S8 (LTE ) 45mm  Thép Midnight  - DÂY CS 16.200.000 Chưa Active j/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
 

Watch Series 6  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
S6 (GPS) 44mm SILVER / WHITE  – Band HÊT RỒI Chưa Active M00D3 VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN
S6 (GPS) 44mm BLUE / NAVY  – Band
HÊT RỒI Chưa Active M00J3 VN/A BH 12 tháng tại APPLE VN

Watch Series SE 2  – NGUYÊN SEAL

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
SE 2  44mm (GPS) Silver    /    White  -  M/L Band  HẾT RỒI Chưa Active MNTJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 2  44mm (GPS) Starlight / Starlight - M/L Band HẾT RỒI Chưa Active MNTD3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
SE 2  44mm (GPS) Midnight / Midnight -M/L Band 5.800.000 Chưa Active MNTF3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti

MacBook  NEW 
Chỉ  BAO chưa kích  + ngoại hình + MDM
KHÔNG BAO đủ BH 12 tháng của APPLE

MacBook Air 𝟏5” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -    GRAY        VN HÊT RỒI Chưa Active MQKP3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
 MB Air 15" M2 - 8/256GB -   SILVER     VN HÊT RỒI Chưa Active MQKR3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
  MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT VN HÊT RỒI Chưa Active MQKU3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
 MB Air 15" M2 - 8/256GB -  MIDNIGHT  VN HÊT RỒI Chưa Active MQKW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  MIDNIGHT   LL  HÊT RỒI Chưa Active MQKW3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  GRAY           LL HÊT RỒI Chưa Active MQKP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
   MB Air 15" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT LL HÊT RỒI Chưa Active MQKU3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Air 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  SILVER       HÊT RỒI Chưa Active MLXY3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB - MIDNIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY33 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
MB Air 13" M2 - 8/256GB -    GRAY      24.800.000 Chưa Active MLXW3 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 
   MB Air 13" M2 - 8/256GB -  STARLIGHT HÊT RỒI Chưa Active MLY13 SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN 

MacBook Pro 𝟏6” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 16" M2 - 16/512GB -   GRAY - LL HÊT RỒI Actived T3 MNW83 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  .
  

MacBook Pro 𝟏4” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐3 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   GRAY - VN       HẾT RỒI Chưa Active MPHE3 SA/A KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY.
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   SILVER - VN       HẾT RỒI Chưa Active MPHH3 SA/A KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY
MB Pro 14" M2 - 16/512G -   GRAY - LL       HẾT RỒI Chưa Active MPHE3 LL KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY
MB Pro 14" M2 - 16/1TB  -   GRAY - LL      
HẾT RỒI Chưa Active MPHF3 LL KO BAO ACTI RA ĐỦ NGÀY

MacBook Pro 𝟏𝟑” (𝐌𝟐) 𝟐𝟎𝟐𝟐 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M2 - 8/256GB -   GRAY  LL HẾT RỒI Chưa Active MNEH3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti  
MB Pro 13" M2 - 8/256GB - SILVER LL HẾT RỒI Chưa Active MNEP3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -    GRAY   HẾT RỒI Chưa Active MNEJ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 8/512GB -   SILVER  HẾT RỒI Chưa Active MNEQ3 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 
MB Pro 13" M2 - 16/512GB -  GRAY LL  HẾT RỒI Chưa Active Z164S4 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti 

MacBook Pro M1 – 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - GRAY    LL HẾT Chưa Active D82 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/256GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DA2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - GRAY     LL HẾT Chưa Active D92 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 8/512GB - SILVER  LL HẾT Chưa Active DC2 LL/A Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti
MB Pro 13" M1 - 16/256GB - GRAY     VN 28.800.000 Chưa Active Z11B000CT SA/A Được BH 12 tháng tại APPLE VN .

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG NEW - NGUYÊN SEAL 

Phụ kiện chính hãng không bao đủ 12 tháng bảo hành của APPLE

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T - Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
AirPods Gen 2 ( sạc có dây ) AM 2.400.000 Chưa Active MV7 AM KHÔNG BẢO HÀNH
AirPods Gen 2 ( sạc có dây ) ZA 2.450.000 Chưa Active MV7 ZA KHÔNG BẢO HÀNH
 
Airpods 3 Sạc có dây MPNY3  ZP  HÊT RỒI Chưa Active NY3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Airpods 3 Sạc có dây MPNY3  AM HÊT RỒI Chưa Active NY3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Airpods 3 Sạc ko dây  MME73 AM 3.300.000 Actived T3 E73 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Airpods 3 Sạc ko dây  MME73 AM HÊT RỒI Chưa Active E73 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
Tai Nghe AirPods Pro 1- 2021 - VN HÊT RỒI Chưa Active WK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 1- 2021 - AM HÊT RỒI Chưa Active WK3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
Tai Nghe AirPods Pro 2 -  VN - 2022  HÊT RỒI Chưa Active D83 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Tai Nghe AirPods Pro 2 - AM - 2022  4.350.000 Chưa Active D83 AM KHÔNG BẢO HÀNH
  
Apple Pencils Gen  2      - AM  HẾT Chưa Active 8F2 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Apple Pencils Gen 2  ZP - VN  2.250.000 Chưa Active 8F2 ZP KHÔNG BẢO HÀNH
Airtag 4 PACK - VN HẾT Chưa Active MX542 VN KHÔNG BẢO HÀNH
Airtag 4 PACK - AM HẾT Chưa Active MX542 AM KHÔNG BẢO HÀNH
 
Magic Keyboard 12.9” 2021 Đen VN 6.100.000 Chưa Active QK3 VN KHÔNG BẢO HÀNH
 
Cóc Sạc 20W - Chuẩn Zin Apple - AM HẾT Full hộp JA3 AM KHÔNG BẢO HÀNH
Tai nghe Beats Studio Buds - Black LL 2.100.000 Chưa Active 4X3 LL KHÔNG BẢO HÀNH
 

LIST IPHONE CŨ 99% ZIN ALL
BAO TEST 20 NGÀY 

TÊN SẢN PHẨM Đơn Giá T-Trạng PART X- Xứ Ghi Chú
12 PRO MAX - 256G BLUE - Pin 84 - zin all HẾT RỒI NEW 99% 1 sim ZP/A BAO TEST 20 NGÀY
12 PRO MAX - 256G BLUE - Pin 85 - zin all HẾT RỒI NEW 99% 1 sim ZP/A BAO TEST 20 NGÀY
12 PRO MAX - 256G GRAY - Pin 84 - zin all HẾT RỒI NEW 99% 1 sim ZP/A BAO TEST 20 NGÀY
 

14 PM -TBH  chưa Active - Actived ra HÊT BH - 1978 - KHÔNG BÁO LKCH

𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G GOLD    ZA -TBH New Body HẾT Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G PURPLE ZA -TBH New Body 23.000.000 Chưa Active 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
 
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G GOLD    ZA -TBH New Body HẾT ACTIVED 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
𝟏𝟒 𝐏𝐌 - 128G PURPLE ZA -TBH New Body HẾT ACTIVED 2 sim ZA/A BAO TEST 20 NGÀY
   

Từ khoá:  IPhone, IPad, MacBook, Apple Watch
Những bài liên quan
Sửa iPhone - iPad - iMac - MacBook - Apple Watch

Sửa iPhone - iPad - iMac - MacBook - Apple Watch

Phụ kiện iPhone - iPad - iMac - MacBook

Phụ kiện iPhone - iPad - iMac- MacBook

Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

Bảng giá ép kính, thay màn hình, thay cảm ứng, thay pin iPhone - iPad - Apple Watch - MacBook

Thông tin liên hệ

Trọng Tín Mobile

146 Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM

Developed by: KhaLaChúng tôi trên các kênh